V rámci technického dozoru garantujeme:

·         Kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia

·         Kontrolu kvality prác a dodávok podľa STN EN a požiadaviek výrobcov

·         Zabezpečenie vyhotovenia harmonogramu prác a jeho kontrolu v spolupráci s dodávateľom

·         Organizovanie a riadenie kontrolných dní

·         Pravidelnú kontrolu zápisov do stavebného denníka

·         Evidenciu chýb a nedostatkov a kontrolu ich odstránenia

·         Vyhotovenie fotodokumentácie popr. videozáznamu stavby a zakrytých častí

·         Starostlivosť o stavebnú dokumentáciu a jej archiváciu 

·         Vytvorenie systému konečného prevzatia stavby od dodávateľov

·         Zabezpečenie kolaudácie stavby

·         Kvalitné poradenstvo v prípravnej i realizačnej fáze, ako aj počas garančnej a pogarančnej starostlivosti

·         Stavebný a technický dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

·         Stavebný a technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu. Je určený predovšetkým investorom, ktorý chcú kontrolovať práce dodávateľa.