Pri diagnostikovaní vlhkosti v stenách budov je potrebné použiť adekvátne meracie prístroje. Meracie metódy možno rozdeliť do troch základných skupín.

I.) Bez porušenia vzorky

Meranie dielektricity
Pri tejto metóde vysiela merací prístroj elektromagnetické vlny v oblasti MHz, ktoré sa v murive lámu alebo odrážajú. Vďaka vysokej dielektrickej konštante vody v porovnaní s murivom (cca 13x vyššia) sa takto diagnostikuje hlavne voda. Dielektrická konštanta udáva, o koľko sa zvýši kapacita kondenzátora, ak medzi dosky zasunieme látku s dielektrickými vlastnosťami.

II.) S malým porušením vzorky
Meranie vodivosti
Tu sa využíva fakt, že suchá hornina je dobrý izolant, t.j. zle vedie elektrický prúd. Čím je hornina vlhšia, tým menší je jej odpor. Matematicky je vodivosť (jednotka Siemens) prevrátenou hodnotou odporu. Pri meraní vodivosti je možné namerať vyššie hodnoty odporu (v porovnaní s priamym meraním odporu). Zafixovanie meracích kolíkov do muriva umožňuje opakované merania, je teda možné sledovať aj časové zmeny.

III.) S poškodením vzorky
Meranie CM
Pri tejto metóde sa vzorka vrtnej drte alebo rozomletých úlomkov horniny zmieša v tlakovej nádobe s činidlom (karbid vápenatý). Všetka voda zo vzorky s činidlom chemicky reaguje, vzniká plyn - acetylén. Pretlak, ktorý reakciou v tlakovej nádobe vznikne, udáva obsah vlhkosti vo vzorke. Reprodukovateľné opakované meranie však nie je možné.