U novostavby je budova oddelená horizontálnymi a vertikálnymi izoláciami od zeminy, a tým má svoj vlastný potenciál. Každá budova má spravidla merateľné kladné napätie.
 
V priebehu rokov sú však vertikálne i horizontálne izolácie spolupôsobením podnebia, zvetrávania a účinkov solí postupne narušované. Zemná vlhkosť má potom možnosť nasakovať do muriva. Koncentrácia solí v murive ukladaním narastá.
Difúziu podporuje osmotický tlak z pôdy, ako aj sanie stavebného materiálu. Teoreticky môže vzniknúť sanie (podtlak) s hodnotou až 0,9 bar, čo zodpovedá vodnému stĺpcu s výškou 9 metrov.
Prakticky stúpa vlhkosť nahor dovtedy, kým sa vzostupné sily (napr. odparovacia schopnosť, pôsobenie sania muriva) a zostupné sily (napr. zemská príťažlivosť) nevyrovnajú. Tento medzný stav nazývame nulovým potenciálom.

Vniknutím solí, ako napr. nitrátov (ľudovo "liadkov") alebo chloridov (napr. posypová soľ) do muriva dochádza vplyvom ich chemického a fyzikálneho pôsobenia k postupnému rozpadaniu stavebného materiálu.

Historický vývoj

V minulosti používané odvlhčovacie metódy využívali tu fyzikálnu vlastnosť vody, že sa v elektrickom poli vždy pohybuje od + (KLADNÉHO) pólu k - (ZÁPORNÉMU) pólu. Tento systém, označovaný ako aktívny elektrokinetický proces, funguje však len dovtedy, kým nezačnú korodovať elektródy. To sa deje pri intenzite elektrického poľa nad 60 V/m.

Pasívne elektrokinetické metódy sú založené na systémoch, ktoré za pomoci riadiacej jednotky vysielajú elektromagnetické vlny vzduchom, to znamená bez použitia elektród. Pokusy a prax však ukázali, že po určitej dobe môže dôjsť k nasýteniu. Vodný stĺpec spočiatku v murive klesá nadol, nízku úroveň však nemožno dlhodobo udržať a postupne začína opäť stúpať ("efekt vlny").

Riešenie ponúka metóda MATROLAN.
 

Metóda MATROLAN

MATROLAN – riadiaca jednotka (ovládací prístroj) je galvanicky oddelená od muriva. Osadenie vlastnej uzemňovacej tyče s nastaveným špecifickým napätím za súčasného vystavenia muriva toku modulovanej, taktovanej a zmiešanej frekvencie prostredníctvom špeciálnej antény, spôsobí obrátenie smeru kapilárneho difúzneho pohybu (prestup vody poréznymi materiálmi).
 
Táto nová metóda, označovaná ako aktívna elektroosmóza, vystačí s výrazne menšími silami poľa ako klasické metódy, pretože pôsobí na molekuly vody a znižuje ich priľnavosť k stene. Korózia elektród v murive je vylúčená. Pôsobením stáleho vysielacieho výkonu do 26 mW (miliwattov) a použitím vlastného uzemnenia nastává plynulé odvlhčovanie, po ktorom nasleduje trvalé udržanie normovej vlhkosti.

Priebeh

Vlhkosť obsiahnutá v murive spolu s rozpustenými soľami difunduje z poľa umelo vytvoreného riadiacou jednotkou. Je prirodzené, že si pri tom vyberá cestu nejmenšieho odporu, takže voda sa začína pohybovať šikmo nadol. Ak tomu nebránia izolačné vrstvy, veľká časť vlhkosti vystupuje cez povrch muriva von.

Pri hrubších stenách môže dochádzať k zadržiavaniu vlhkosti na ich povrchu, čomu sa dá zabrániť správnym vetraním. V prvých 6 mesiacoch odvlhčovania je možné pozorovať zvýšený výskyt soľných výkvetov a vlhkých škvŕn. Časť solí transportovaných spolu s vlhkosťou sa usadzuje v omietke a na jej povrchu. Po odvlhčení je potrebné omietku aspoň na poškodených miestach obnoviť, aby nedochádzalo k opätovnému pohlcovaniu vzdušnej vlhkosti hygroskopickými soľami.