·         Konzultáciu stavebného zámeru

·         Prípravu podkladov a dokumentov pre stavebné a kolaudačné konanie

·         Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie, energetického posúdenia a certifikátu potrebného ku stavebnému povoleniu a kolaudácii stavby

·         Výberové konanie na dodávateľa a poddodávateľov stavby a jeho vyhodnotenie

·         Posúdenie reálneho rozpočtu stavby

·         Prípravu a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy o dielo

·         Kontrolu cien a výkazov výmer projektových a stavebných prác

·         Zastupovanie investora pri rokovaniach s úradmi a dodávateľmi

·         Určenie hodnoty zvýšených nákladov (tzv. naviac prác) a prerokovanie s dodávateľom stavby

·         Príprava a kontrola záverečného vyúčtovania stavby a projektu

·         Odsúhlasenie výšky zádržného, prípadne iných druhov zábezpek