Ako nezávislý stavebný/technický dozor v odbore pozemné stavby vám môžeme pomôcť:

·         aby bol váš stavebný projekt v súlade s harmonogramom, znížili sa technické riziká a zabránilo sa chybám v konštrukcii prostredníctvom nepretržitého dohľadu

·         s dodržiavaním príslušných stavebných predpisov, noriem STN, normy kvality, BOZP na stavbe a pokyny pre poisťovne

·         so zabezpečením, aby boli všetky práce v súlade so špecifikovanou technickou dokumentáciou, stavebným povolením a inými rozhodnutiami

·         s organizovaním a riadením kontrolných dní, zápisov do stavebného denníka

·         s vykonávaním priebežnej kontroly (kontrolu dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými)

·         pri preberaní prác a kontrole odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní

·         so sledovaním, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác

·         s kontrolou správneho uskladnenia materiálov, strojov a zariadení na stavenisku v zmysle POV (projekt organizácie výstavby)

·         pri vyhotovení a archivácií fotodokumentácie a videozáznamu stavby a zakrytých častí

·         s prípravou podkladov na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby alebo jej časti

·         pri kolaudácií stavby (príprava, účasť, odstránenie kolaudačných chýb, vydanie kolaudačného rozhodnutia)