·         Konzultáciu stavebného zámeru

·         Prípravu podkladov a dokumentov pre stavebné a kolaudačné konanie

·         Sprostredkovanie vypracovania projektovej dokumentácie, energetického posúdenia a certifikátu potrebného ku stavebnému povoleniu a kolaudácii stavby

·         Výberové konanie na dodávateľa a poddodávateľov stavby a jeho vyhodnotenie

·         Posúdenie reálneho rozpočtu stavby

·         Prípravu a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy o dielo

·         Kontrolu cien a výkazov výmer projektových a stavebných prác

·         Zastupovanie investora pri rokovaniach s úradmi a dodávateľmi

·         Určenie hodnoty zvýšených nákladov (tzv. naviac prác) a prerokovanie s dodávateľom stavby

·         Príprava a kontrola záverečného vyúčtovania stavby a projektu

·         Odsúhlasenie výšky zádržného, prípadne iných druhov zábezpek

V rámci technického dozoru garantujeme:

·         Kontrolu dodržiavania podmienok stavebného povolenia

·         Kontrolu kvality prác a dodávok podľa STN EN a požiadaviek výrobcov

·         Zabezpečenie vyhotovenia harmonogramu prác a jeho kontrolu v spolupráci s dodávateľom

·         Organizovanie a riadenie kontrolných dní

·         Pravidelnú kontrolu zápisov do stavebného denníka

·         Evidenciu chýb a nedostatkov a kontrolu ich odstránenia

·         Vyhotovenie fotodokumentácie popr. videozáznamu stavby a zakrytých častí

·         Starostlivosť o stavebnú dokumentáciu a jej archiváciu 

·         Vytvorenie systému konečného prevzatia stavby od dodávateľov

·         Zabezpečenie kolaudácie stavby

·         Kvalitné poradenstvo v prípravnej i realizačnej fáze, ako aj počas garančnej a pogarančnej starostlivosti

·         Stavebný a technický dozor Vám na Vašej stavbe vďaka pravidelnej kontrole prác dodávateľov zminimalizuje množstvo vád a nedorobkov, ktoré budú následne v dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok odstránené.

·         Stavebný a technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom a v dohodnutej cene podľa rozpočtu. Je určený predovšetkým investorom, ktorý chcú kontrolovať práce dodávateľa.

  • Vyhodnotenie zápisu z odovzdania a prevzatia stavby, sledovanie a kontrola odstránenia zistených nedostatkov a nedorobkov
  • Sledovanie a vyhodnotenie kolaudačného konania, splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia
  • Prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu  užívateľovi

Ako nezávislý stavebný/technický dozor v odbore pozemné stavby vám môžeme pomôcť:

·         aby bol váš stavebný projekt v súlade s harmonogramom, znížili sa technické riziká a zabránilo sa chybám v konštrukcii prostredníctvom nepretržitého dohľadu

·         s dodržiavaním príslušných stavebných predpisov, noriem STN, normy kvality, BOZP na stavbe a pokyny pre poisťovne

·         so zabezpečením, aby boli všetky práce v súlade so špecifikovanou technickou dokumentáciou, stavebným povolením a inými rozhodnutiami

·         s organizovaním a riadením kontrolných dní, zápisov do stavebného denníka

·         s vykonávaním priebežnej kontroly (kontrolu dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými)

·         pri preberaní prác a kontrole odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní

·         so sledovaním, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác

·         s kontrolou správneho uskladnenia materiálov, strojov a zariadení na stavenisku v zmysle POV (projekt organizácie výstavby)

·         pri vyhotovení a archivácií fotodokumentácie a videozáznamu stavby a zakrytých častí

·         s prípravou podkladov na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby alebo jej časti

·         pri kolaudácií stavby (príprava, účasť, odstránenie kolaudačných chýb, vydanie kolaudačného rozhodnutia)

·         Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebného diela

·         Kontrola začatia výstavby a včasného zavedenia stavebného denníka a jeho aktualizácie

·         Kontrolovanie kvality a rozsahu dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhody s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného povolenia

·         Sledovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácii, ktoré menia náklady, termíny a technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním

·         Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy

·         Odsúhlasovanie fakturácie podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok

·         Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje klienta na prípadné neplnenie týchto termínov

·         Sledovanie odovzdávania prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami

·         Kontrola vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom stavby včítane jeho podzhotoviteľov, vyžadovanie dokladov a kontrola výsledkov, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu

·         Organizovanie a účasť na kontrolných dňoch na stavbe včítane koordinácie prác zhotoviteľa s jeho poddodávateľmi