Voda - základ všetkého života

Povrch Zeme je z dvoch tretín pokrytý vodou. Samotný človek je zo 70% zložený z vody, krv v našich cievach by bez vody nemohla prúdiť.
Najdôležitejšou chemickou látkou pre živé organizmy na Zemi je okrem kyslíka voda.

Voda
• chemicky   H2O
• fyzikálne   bod varu   100°C
  bod topenia   0°C
  hustota pri 0°C   999,8 kg/m³
má mnoho mimoriadnych vlastností:
1.
Najväčšiu hustotu (999,97 kg/m³) má voda pri cca 4°C. Vďaka tomu vodné plochy zamŕzajú v zime od povrchu, čím umožňujú prežitie rybám a ďalším živočíchom.

2. Zmáčavosť
Sily, ktoré držia vodu vo forme vodnej kvapky (povrchové napätie) spôsobujú aj to, že voda v kapilárach (tenkých trubičkách) stúpa nahor navzdory gravitácii a treniu.

3. Voda je dipól
Molekuly vody sú na rozdiel od iónov nenabité, obsahujú len náboje častíc; usporiadajú sa však vo vonkajšom elektrickom poli vďaka ich dipólovému charakteru.

4.
Voda zväčší svoj objem pri zamrznutí o cca 9%. To spôsobuje napr. u omietok porušenie priľnavosti k murivu. Ochranou živočíchov a rastlín pred zamrznutím je ukladanie solí v bunkách. Stupeň ochrany závisí od druhu soli, koncentrácie a vonkajšej teploty.
 

 
Novostavby · Kondenzácia · Tlaková voda

Do priemerného rodinného domu sa zabuduje až 80.000 litrov vody. Kým steny, betónové podlahy, atď. vyschnú na zodpovedajúcu zostatkovú vlhkosť, môžu uplynúť až tri roky. Odvádzaním vlhkosti správnym vykurovaním a vetraním môžno tento problém postupom času úplne vyriešiť.
Príliš skorým obývaním novostavieb a nesprávnym spôsobom vetrania vzrástlo v posledných rokoch dramaticky nebezpečenstvo napadnutia plesňami. Plesne sa vo forme spór nachádzajú všade, a teda aj vo vzduchu.

Plesne začínajú bujnieť až vtedy, keď majú vhodné podmienky. K vhodným podmienkam patria: voda s minimálným obsahom solí, ktorá vzniká napr. pri kondenzácii vzdušnej vlhkosti; živná pôda vo forme organických zlúčenín (tapety, lepidlá atď.); zhruba neutrálne pH (viď aj publikácia: "Plesne - kultúry, ktoré nezaniknú"). Plesne sú prirodzenou súčasou potravinového reťazca, ich miesto však nie je v obytných priestoroch.

Ku kondenzácii dochádza predovšetkým na okenných osteniach, v rohoch obvodových stien a všeobecne na tepelných mostoch. Kondenzácia je podľa slovníka: "prechod látky z plynného do kvapalného stavu v dôsledku zníženia teploty alebo zvýšenia tlaku". Ku kondenzácii dochádza všade tam, kde sa vodná para na chladnejších miestach premieňa na vodu. Tento proces se obvykle nazýva "potenie".
Pivničné steny, ktoré sú v kontakte s pôdou, majú často velmi nízke povrchové teploty. Pri nesprávnom vetraní pivničných priestorov v lete sa môže na stenách zrážať väèšie množstvo rosy. Toto sa mylne pripisuje netesnosti muriva. Informácie o správnom vetraní a povšimnutiahodných zvláštnostiach typických pre príslušný typ budovy môžete získať od našich odborných spolupracovníkov.

Tlaková voda sa v prírode vyskytuje v rôznych podobách; napr. presakujúca spodná voda, nehromadiaca sa priesaková zrážková voda alebo tlaková spodná voda spôsobená vodnými žilami a podzemnou vodou. Nepriaznivému pôsobeniu tlakovej spodnej vody alebo hromadiacej sa priesakovej vody je možné zabrániť podľa DIN 18195, diel 6 len pomocou dodatočnej tesniacej vrstvy, stlačením, drénovaním alebo pomocou dodatočnej izolácie.
Izolácie pivníc boli v dôsledku nevedomosti, snahy o finančnú úsporu, či nedostatočnej úrovne poznania pred 30 rokmi, vykonávané nedôsledne. Preto je v súčasnosti mnoho starších budov viac či menej poškodených.

Nadmerné množstvo vody v stavbách znamená nebezpečenstvo pre ne samotné, a ohrozuje aj zdravie ľudí zdržiavajúcich sa v nich. Voľbu spôsobu izolácie treba dôkladne premyslieť so zohľadnením ekologických i ekonomických faktorov.