• Vyhodnotenie zápisu z odovzdania a prevzatia stavby, sledovanie a kontrola odstránenia zistených nedostatkov a nedorobkov
  • Sledovanie a vyhodnotenie kolaudačného konania, splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia
  • Prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu  užívateľovi