·         Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebného diela

·         Kontrola začatia výstavby a včasného zavedenia stavebného denníka a jeho aktualizácie

·         Kontrolovanie kvality a rozsahu dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhody s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného povolenia

·         Sledovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácii, ktoré menia náklady, termíny a technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním

·         Kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy

·         Odsúhlasovanie fakturácie podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok

·         Kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje klienta na prípadné neplnenie týchto termínov

·         Sledovanie odovzdávania prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami

·         Kontrola vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom stavby včítane jeho podzhotoviteľov, vyžadovanie dokladov a kontrola výsledkov, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu

·         Organizovanie a účasť na kontrolných dňoch na stavbe včítane koordinácie prác zhotoviteľa s jeho poddodávateľmi