·         Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebného diela

·         Kontrola začatia výstavby a včasného zavedenia stavebného denníka a jeho aktualizácie

·         Kontrolovanie kvality a rozsahu dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhody s projektom a  stavebného povolenia

·         Kontrola vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom stavby včítane jeho podzhotoviteľov, vyžadovanie dokladov a kontrola výsledkov, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu

·         Sedovanie zabudovávaných dodávok materiálov, strojov a konštrukcií, vyžadovanie predpísanej dokumentácie a dokladov o ich kvalite

·         Organizácia a účasť na kontrolných dňoch na stavbe